Masjid Ghausia respecteert de privacy van haar bezoeker zowel fysiek als online op onze socialmedia-  en website. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Masjid Ghausia stelt ten doel om zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te houden. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Reden voor verwerking

Masjid Ghausia verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • Alle aan de stichting gerelateerde activiteiten, zoals ledenadministratie, cursussen, workshops, donaties, giften etc.
 • Bekendmaking van nieuwsbrieven/informatie over cursussen of activiteiten.
 • Informatie over onze dienstverlening, wijzigingen van onze diensten en producten.

Persoonsgegevens die wij verwerken in onze administratie

Masjid Ghausia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Masjid Ghausia verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (dit zijn gegevens waarvoor u zelf/ouders  toestemming heeft gegeven).
 • Foto’s en video’s van de bezoekers, gemaakt tijdens reguliere/bijzondere activiteiten.
 • Foto’s en video’s van overige activiteiten.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Masjid Ghausia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van dienstverlening voor u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met eventuele bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Masjid Ghausia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op laste van de Justitie/Politie zijn wij behouden om persoonsgegevens te verstrekken. Dit zal Masjid Ghausia enkel en alleen doen bij strafbare feiten die een directe relatie hebben met de kernactiviteiten van Masjid Ghausia en verband houden met de veiligheid van leden, bezoekers en het complex.

Social Media

Masjid Ghausia gebruikt ook (eigen) social mediakanalen, in een dialoog met leden en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Masjid Ghausia volgt actief hiervoor het internet en diverse sociale mediakanalen, zoals Facebook en blogs. Hierbij spant de stichting zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. De stichting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, de stichting (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt.

Masjid Ghausia is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar sociale media kanalen of de content.

Foto’s en video’s delen op de website of sociale media

Het delen van foto’s en video’s door ouders, leden of het bestuur van de stichting is veelvoorkomend en vaak goedbedoeld. Als een bezoeker/lid niet wil dat een foto of video wordt getoond, is Masjid Ghausia verplicht om gehoor te geven aan dit verzoek en dient maatregelen te nemen. Masjid Ghausia is altijd verplicht om gehoor te geven aan een verzoek tot verwijdering.

Gebruik van Cookies

Masjid Ghausia gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Inzien, aanpassen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@masjidghausia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Masjid Ghausia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via bestuur@masjidghausia.nl.

Masjid Ghausia

Jazakallah

Bedankt voor uw aanmelding. U ontvangt over enkele momenten een email met bevestiging van uw aanmelding.   

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die je internetbrowser
opslaat op jouw computer. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld statistieken bij te houden.